آی پت

جستجو ...
آمریکن بابتیل-1
آمریکن بابتیل-2
آمریکن بابتیل-3

آمریکن بابتیل
American Bobtail

آمریکن بابتیل گربه ای بسیار باهوش و زیرک با دم کوتاه و بدنی قدرتمند است. این گربه به راحتی خود را با محیط زندگی پیرامونش وفق می دهد.

مشخصات آمریکن بابتیل:

خصوصیات آمریکن بابتیل:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL