آی پت

جستجو ...
اسکاتیش فولد-1
اسکاتیش فولد-2
اسکاتیش فولد-3

اسکاتیش فولد
Scottish Fold

گربه ی اسکاتیش فولد از میکس گربه های مو کوتاه بریتانیایی و گربه های خانگی در اسکاتلند و انگلیس ایجاد شده است. در آمریكا، حاصل جفت گیری گربه های مو کوتاه انگلیسی و آمریكایی است.

مشخصات اسکاتیش فولد:

خصوصیات اسکاتیش فولد:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL