آی پت

جستجو ...
اگزوتیک مو کوتاه-1
اگزوتیک مو کوتاه-2
اگزوتیک مو کوتاه-3

اگزوتیک مو کوتاه
Exotic Shorthair

اگزوتیک مو کوتاه ایده آل باید تصویری از گربه ای با استخوان بندی سنگین و گربه ای کاملا متعادل را ارائه دهد. چشمان گرد و بزرگش در یک سر بزرگ گرد قرار گرفته اند و به راحتی گویای ظاهر و شکل گربه می باشد. موی ضخیم و مخمل خواب دارش خطوط نرم، گرد بودن ظاهرش را برجسته می کند.

مشخصات اگزوتیک مو کوتاه:

خصوصیات اگزوتیک مو کوتاه:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL