آی پت

جستجو ...
امریکن وایرهیر-1
امریکن وایرهیر-2
امریکن وایرهیر-3

امریکن وایرهیر
American Wirehair

گونه آمریکن وایرهیر نتیجه ی یک جهش و تغییر ژن خود به خودی می باشد. اصلی ترین ویژگی این گونه که آن را نسبت به بقیه گونه ها متمایز میکند، جنس خز آن می باشد که پوشیده شده از موهای پرپشت و زبر می باشد.

مشخصات امریکن وایرهیر:

خصوصیات امریکن وایرهیر:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL