آی پت

جستجو ...
راگامافین-1
راگامافین-2
راگامافین-3

راگامافین
Ragamuffin

برداشت کلی در مورد گربه ی راگامافین این گونه است که یکی از شیرین ترین و تنومندترین نژاد هستند. آنها گربه بزرگی با ساختار استخوان قابل توجه هستند. چشم های بزرگ و رسایی دارند و به شدت در ظاهر شیرین هستند. تنها افراط در این گربه اندازه بزرگ چشمهایش و طبیعت مطیع آن ها است. راگامافین ها تقریباً در چهار سالگی به بلوغ کامل می رسد.

مشخصات راگامافین:

خصوصیات راگامافین:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL