آی پت

جستجو ...
مو کوتاه آمریکایی-1
مو کوتاه آمریکایی-2
مو کوتاه آمریکایی-3

مو کوتاه آمریکایی
American Shorthair

گربه های نژاد آمریکایی مو کوتاه مصداق واقعی نژاد گربه های کارگر می باشند. نتیجه ی عمومی این است که این گربه ها استخوان بندی و اسکلت محکمی دارند، توازن خوبی دارند و گربه هایی به شدت متقارنی هستند.کاملاً متقارن، کاملاً متعادل، دارای ساختاری نشان دهنده قدرت و استقامت و چابکی است.

مشخصات مو کوتاه آمریکایی:

خصوصیات مو کوتاه آمریکایی:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL