آی پت

جستجو ...
مین کون-1
مین کون-2
مین کون-3

مین کون
Maine Coon

مین کون گربه ای بسیار اجتماعی با روابط عمومی قوی است. او سازگاری زیادی با شیوه های مختلف زندگی دارد. او دوست ندارد که از شما دور بماند.

مشخصات مین کون:

خصوصیات مین کون:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL