آی پت

جستجو ...
پیکینیز-1
پیکینیز-2
پیکینیز-3

پیکینیز
Pekingese

پیکینیز ها سگهایی بودند که طی قرنها پرورش یافته اند تا همراهان خانواده شاهنشاهی چین باشند. امروزه آنها هنوز هم محبوب دل های خانواده ها هستند و سگهایی هستند که با احترام و لطف به هرکسی که ملاقات می کند ادای احترام می کنند.

مشخصات پیکینیز:

خصوصیات پیکینیز:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL