آی پت

جستجو ...
آی پت

میان

1 سال پیش
|
766آی پت
آی پت1آی پت

دستی نشدن

چه کار باید بکنم که عروس هلندی ماده ام دستی شود و روی دست بیاید تمام راه ها را امتحان کردم ولی جواب نداد حتا راه گذاشتن دانه در دست ولی از دو خم می‌شود و دانه را می‌خورد ولی پیش ما می آید و عروس هلندی من از نژاد خاکستری یا آهویی استآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

درود بر شما برخی از پرندگان رفتارهای خاصی دارند و ممکن است دستی نشوند. از آنجایی که فرمودید تمامی راهها را امتحان کرده اید، بنابراین پرنده شما از آن دست پرنده هاست که ممکن است دستی نشود.