آی پت

جستجو ...
آی پت

نسیم

8 ماه پیش
|
149آی پت
آی پت0آی پت

مریضی

گربه من چند وقتی هست مریض شده . مو هاش میریزه ، آب دهنش میاد ، غذا هم نمیخوره و از حال و رو افتاده هنوز واکسن بهش نزدم چیکار کنم ؟آی پت