آی پت

جستجو ...
آی پت

طیبه صفری

1 سال پیش
|
60آی پت
آی پت0آی پت

سرماخوردگی

عروس هلندی من صب متوجه شدم سرماخورده م اسهال هم هست غذا نمیخوره و تنفس صدا دار داره با دهن نفس می کشه و عطسه می کنه دسترسی بع دامپزشک ندارم تو رو خدا بگید چکار کنمآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت