آی پت

جستجو ...
آی پت

حنانه

8 ماه پیش
|
54آی پت
آی پت0آی پت

عقیم کردن

یعنی چون پول ندارم و نمیخوام گربه های دیگه ای به دنیا بیان و تو این جامعه آزار ببینن شما کاری نمیکنید.ممنونآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

نمایش دیدگاه های بیشتر