آی پت

جستجو ...
آی پت

سحر

1 سال پیش
|
91آی پت
آی پت0آی پت

زخم روی دست

حدود یک و نیم ماه پیش گربه ی من با یه گربه دعوا کرد و دست چپش دچار ضرب دیدگی شد که بعد از دو سه هفته تقریبا بهبود پیدا کرد. وقتی دعوا کرد چک کردم که دچار اسیب نشده باشه که الودگی ای براش پیش بیاد و هیچ زخمی نداشت. ولی حدود سه هفته پیش روی همون دست چپش چیزی زخم مانند ایجاد شد. که به کسی نشون دادم و گفت یه زخم سطحی عه و خوب میشه ولی خوب نشد بعد چند روز باز شد و بدتر شد و چند روز بعد زخم خشک شد و تقریبا بهبود پیدا کرد ولی دوباره اطراف زخم قبلیش زخم های مشابه ایجاد شد و اول بدخیم و باز شدن و دوباره بهبود پیدا کردن می ترسم خوب نشه و ادامه پیدا کنه میشه لطفا علت این مشکل و راه درمانش رو بهم بگید؟ و این که حال کلی گربه خوبه و سرحاله ولی دستش درد دارهآی پت