آی پت

جستجو ...
آی پت

مائده

8 ماه پیش
|
64آی پت
آی پت0آی پت

مائده

دست خرگوش من جرب گرفته برای درمان باید چه کار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

8 ماه پیش

حتما باید به دامپزشک مراجعه کنید و تا از ضایعات نمونه بگیرند و مطمئن بشن که مشکل جرب هست. قبل از این هیچ دارویی استفاده نکنید.