آی پت

جستجو ...
آی پت

آوین موسوی

1 سال پیش
|
73آی پت
آی پت0آی پت

اردکم

سلام اردکم یه برگ ازگیاه برگ بیدی خورده حالت تحوع داره سرش رو هی تکون می ده چکارش کنم😢آی پت