آی پت

جستجو ...
آی پت

فاطیما

7 ماه پیش
|
163آی پت
آی پت0آی پت

گربه خیابانی

سلام باردارم گوشت کبابی ریختم برای گربه خیابانی یکم خورد رفت با دستم گوشتهارو برداشتم انداختم اونطرف و بعد دستهامو شستم ممکن بیمار شده باشم چه کار کنمآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت