آی پت

جستجو ...
آی پت

امیر حسین

3 ماه پیش
|
76آی پت
آی پت0آی پت

پرنده

سلام عروس هلندی رو تازه خریدیم هی پرواز میکنه خودش رو میزنه به ققس آنقدر پرواز کرده بالش خون آمده این کارش رو ول میکنه بعد چند روز با نهآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت