آی پت

جستجو ...
آی پت

ملکا

خراسان رضوی، تربت حیدریه
|
6 ماه پیش
|
36آی پت
آی پت1آی پت

خارش بدن و ریزش پر

عروس هلندی ام همش کل بدنشون می خوارونه و خودشو می تکاند و کلی پر ازش میریزه و کمی پرهاش نا مرتب داره می شه همه قسمت های بدنشون می خوارونه و پر های زیر گردنش کمی کم شده و کمی پر های زیر بالش هم کم داره میشه، ۲ یا ۳ ماهش بیشتر نیست تازه خریدمش و ۳یا ۴ روزی هستش که آوردمش چیکار کنم ممنون میشم بگید چیکار کنمآی پت