آی پت

جستجو ...
آی پت

منصور

1 ماه پیش
|
46آی پت
آی پت0آی پت

مشاهده ورم

گربه مو ۷ام همین ماه عقیمکردم.امشب ک حدود۶ روز میگذره محل جراحی یخورده ورم کرده .هیچگونه تغییر یا ابدادن ویا...در محل جراحی شده دیده نمیشه.ایا این ورم مشکل دارد یاخیر؟آی پت