آی پت

جستجو ...
آی پت

Sami

6 ماه پیش
|
169آی پت
آی پت1آی پت

باد کردن و تورم عروس هلندی

جوجه 4روزه عروس هلندی من امروز صبح خیلی بی دلیل دیدم مرده و ب صورت خیلی طبیعی بدنش تورم داشت و باد کرده بود دلیلش چیه؟ و اینکه چیکار میتونم بکنم که اون یکی جوجه هم مثل این نشهآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت