آی پت

جستجو ...
آی پت

اتی

6 ماه پیش
|
48آی پت
آی پت0آی پت

توروخدا یکنفر زود جوابمو بده

یه توله سگ شیرخوار بدستم رسیده که هی مثل بچه ای که بعد از نیم ساعت گریش بند اومده ولی حق حق میکنه و چشماش بسته و بی حال همش یه جا میفته این چشه چی بهش بدمآی پت