آی پت

جستجو ...
آی پت

محمد رضا

1 سال پیش
|
473آی پت
آی پت-1آی پت

پای جوجه اردک ضربه خورده

سلام جوجه اردک فکر کنم پاش شکسته تعادل نداره نمی تونه روی پاهاش بایسته دیشب این اتفاق افتاد لطفا راهنمایی کنیدآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت