آی پت

جستجو ...
آی پت

حسین

1 سال پیش
|
65آی پت
آی پت0آی پت

سر ما خوردگی

سلام ما چهار رو ز پیش اردک را خریدیم سالم بو نه آبریزش بینی و نه عطسه می کرد بعد سه روزی صبح رفتم بالا سرش جا شو تمیز کنم خس خس سینه آبریزش بینی و عطسه می کند شش. ماهه است داخل آپارتمان نگه داری کردیم غذا بهش دون مخصوص خودش می دم آب شو هم هرروز عوض می کنم جایش سرد نبوده و آب بازی نکرده سر حال هست ولی آبریزش بینی و عطسه دارد می خواستم بپرسم که چه دارویی بهش بدم که خوب بشهآی پت