آی پت

جستجو ...
آی پت

N

22 روز پیش
|
14آی پت
آی پت0آی پت

کنه

در بدن سگم حدود ۱ ماه پیش کنه دیدم و از بدنش خارج کردم و هنوز جای زخم کنه هست و قرمز شده سگم هم هی خودش را می خواروند آیا مشکلی پیدا کرده است؟آی پت