آی پت

جستجو ...
آی پت

فرح

2 ماه پیش
|
24آی پت
آی پت0آی پت

ریزش موی سگ

پس از بابت ریختن موی سگ یا عبور از پله اسانسور خطری برای کسی نیستآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

نه از بابت عبور حیوان از راه رو خطری وجود ندارد. ولی شما بهتره مسالمت آمیز و دوستانه این موضوع را با همسایه ها حل و فصل کنید چون که شکایت قضایی خیلی راه حل مناسبی نیست

مشاوره حضوری (به زودی)