آی پت

جستجو ...
آی پت

کاربر آی پت

2 ماه پیش
|
43آی پت
آی پت0آی پت

چیندان جونه

چینه دانه جونه عروس هلندیم پر غذا است هزم نمیکه چه کار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

2 ماه پیش

احتمالا حجم سرلاک مصرف شده زیاد بوده و یا غلظت سرلاک زیاد بوده و باعث انباشتگی چینه دان شده. باید محتویات چینه دان ساکشن بشه و تخلیه بشه. این کار باید توسط دامپزشک پرندگان انجام بشه