آی پت

جستجو ...
آی پت

مهدیار

1 ماه پیش
|
21آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

باسلام عروس هلندیم 10روزه تخم گذاشته و پوکه براش نر گرفتیم اما بیشتر دوست داره بره تو لونه ش این عروس نر هم وقتی ماده ازش دورمیشه صداش درمیاد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چندبار لونه رو برداشتیم بلکه همش تو قفس باشه اما میره جای لونه ش همش صدامیکنه.دلمم نمیاد آز پیش تخماش دوربشه ازطرفی ناراحت عروس نرهم هستم که بیقراری میکنهآی پت