آی پت

جستجو ...
آی پت

فندق و چیکا

30 روز پیش
|
18آی پت
آی پت0آی پت

حمام کردن

عروس هلندیم دوست نداره حمومش کنم چیکارکنم بزاره حمومش کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 30 روز پیش

روش و فرمول خاصی نداره. یک ظرف کوچک آب بذارید داخل قفس رفته رفته خودش عادت میکنه و آب تنی میکنه

مشاوره حضوری (به زودی)