آی پت

جستجو ...
آی پت

نبات

1 ماه پیش
|
37آی پت
آی پت1آی پت

مریضی ماهی قرمز

ماهی من از شب عید خریدمش تا الان زنده مونده بی حاله میاد سطح آب و کج میشه آبشش یواش میزنه رنگش هم پریده وبدنش حالت بودی و خون مردگی پیدا کرده و یه چیز تیره تو شکمش فکر کنم نتونسته غذاشو دفع کنه این بمیره اون ماهیمم میمیره اینارو باهم خریدم خیلی نگرانشم وبراش ناراحتم چیکار کنمآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت