آی پت

جستجو ...
آی پت

فاطمه تاجیک

5 ماه پیش
|
22آی پت
آی پت0آی پت

بیحالی و عدم تحرک

پرنده من کاملا بی حرکت و بیحال شدهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 5 ماه پیش

پرنده بیمار هستش و حتما باید ببرید پیش دامپزشک تا درمان کنه وگرنه ممکنه تلف بشه

مشاوره حضوری (به زودی)