آی پت

جستجو ...
آی پت

Panic Point

4 ماه پیش
|
30آی پت
آی پت0آی پت

عروس خلندی

سلام اگه تخم بی نطفه بزاریم زیر عروس هلندی بعد برداریم تحرک میشه تخم کنهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

سلام. نه اینکار نتیجه معکوس داره و باعث توقف تخمگذاری میشه

مشاوره حضوری (به زودی)