آی پت

جستجو ...
آی پت

امیر

4 ماه پیش
|
24آی پت
آی پت1آی پت

کبوتر

میتونم به جوجه کبوتر ام گندم پودر شده با آب قاطی شده بدمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

اگر جوجه تازه متولد شده باشه خیر ولی اگر حدود دو هفته از تولدش گذشته باشه میشه استفاده کرد

مشاوره حضوری (به زودی)