آی پت

جستجو ...
آی پت

علی

اصفهان، اصفهان
|
1 ماه پیش
|
31آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلتدی

آیا میشه عروس هلندی ۷ماه نر را جفت انداخت؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

خیر ۷ ماه خیلی زود هست و ممکنه تخم نطفه نداشته باشه و یا با پرنده ماده دعوا کنه. بهترین حالت در سن ۱۸ ماهگی به بعد هست

مشاوره حضوری (به زودی)