آی پت

جستجو ...
آی پت

مهرداد

4 ماه پیش
|
60آی پت
آی پت0آی پت

پامر اشپیتز

سلام پاشا نژادش پامر اشپیتز و ده ماهش هست اما با سگهای دیگه دوست نمیشه و می ترسه و تعامل نداره پارک سگ هم که بردیم یک ساعت یا دوساعت که اونجاس همش یک گوشه میشینه و نگاهشون می کنه ترسو شده و زیاد اجتماعی نیست ور حالی که تجربه آزار و اذیت هم نداشته و از اول پیش خودمون بوده و باهاش خوش رفتاری شدهآی پت