آی پت

جستجو ...
آی پت

کلارام

24 روز پیش
|
26آی پت
آی پت0آی پت

تخم نطفه دار

آیا خرید تخم نطفه دار طوطی دردسر زیادی دارد یا به سرفه است؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 23 روز پیش

خرید تخم نطفه دار بی فایده است و پرنده روی تخم نمی‌خوابه

مشاوره حضوری (به زودی)