آی پت

جستجو ...
آی پت

زهرا

1 ماه پیش
|
27آی پت
آی پت0آی پت

میو میو کردن بیش از حد

سلام گربم شب تا صبح میو میو میکنه میگه در ورودی رو باز کنم بره تو حیاط منم میترسم چیزیش بشه یا فرار کنه باز نمیکنم خیلی دارم اذیت میشم نمیتونم بخوابم بنظرتون چرا انقدر میو میو میکنه هم غذاشو میدم هم خیلی خوب باهاش بازی میکنم قبل خواب و اینکه عقیمش نکردم هنوز بنظرتون بخاطر اینه که عقیم نشده؟آی پت